Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α ́ τριμήνου 2020

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2020

O Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την ει-σήγηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.4673/23-4-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθε-σης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2020, η οποία έχει ως εξής:

pericon

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr