Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού B ́ τριμήνου 2020

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2020

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.7850/10-7-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β' τρί-μηνο 2020, η οποία έχει ως εξής:

pericon

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr