Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ΄ τρίμηνο 2015

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 27 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.17238/23-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το A΄ τρίμηνο 2015

economicsΣτην Προσοτσάνη σήμερα στις 27 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την υπ’ αριθμ.5875/23-4-2015 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

pericon

Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του ∆ήμου κατά το ∆ ́ τρίμηνο 2014

economicsΣτην Προσοτσάνη σήμερα στις 2 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00μ. στο ∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου Προσοτσάνης ύστερα από την υπ’ αριθμ.1262 /29-1-2015 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

pericon

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2015

thyreosΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
     
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)
δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2015,
που εγκρίθηκε με την αριθ. 255/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
 
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ
ΠΟΣΟ
     
0 Τακτικά Έσοδα 4.301.939,60 €
1(πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 205.745,90 €
2 Έσοδα Παρελθόντων Ετών 396.000,00 €
31 Εισπράξεις σπό Δάνεια 0,00 €
32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2.368.720,40 €
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων 1.164.300,00 €
5 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους 925.633,76 €
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 9.368.496,61 €
     
  Σύνολο Πόρων 18.730.836,27 €
     
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ
ΠΟΣΟ
     
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.954.996,00 €
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 1.606.141,04 €
63,64 Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 97.930,00 €
651 Τοκοχρεωλύσια Δανείων 0,00 €
66 Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών 397.229,05 €
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα 1.135.755,60 €
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 442.331,02 €
82,85 Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις 3.342.515,40 €
     
     
71   806.224,96 €
73   8.532.002,73 €
74   351.859,47 €
75 Συμμετοχή σε Επιχ/σεις 5.600,00 €
     
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00 €
9111 Αποθεματικό 58.251,00 €
     
  Σύνολο Εξόδων  18.730.836,27 €

Εκθεση εκτέλεσης του προύπολογισμού του Δήμου κατά το Α΄ τρίμηνο 2014

 

economics

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 1o θέμα  της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμη­νιαίας εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμη­νο 2014 αναφέρει τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

pericon

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

               thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2013,που εγκρίθηκε με την αριθ. 227/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
         
0 Τακτικά Έσοδα   4.305.205,08 €
1(πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 133.416,76 €
2 Έσοδα Παρελθόντων Ετών 402.000,00 €
31 Εισπράξεις σπό Δάνεια   0,00 €
32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα   2.268.725,90 €
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων 1.151.700,00 €
5 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους 1.035.365,64 €
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 6.771.981,41 €
         
  Σύνολο Πόρων   16.068.394,79 €
         
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
         
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.727.390,00 €
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 1.515.315,28 €
63,64 Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 140.408,00 €
651 Τοκοχρεωλύσια Δανείων   0,00 €
66 Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών 381.500,00 €
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα 1.191.734,08 €
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 308.369,88 €
82,85 Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις 3.283.641,90 €
         
  Επενδύσεις      
71 Αγορές      429.719,24 €
73 Έργα     6.761.601,78 €
74 Μελέτες     249.944,69 €
75 Συμμετοχή σε Επιχ/σεις   55.100,00 €
         
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00 €
9111 Αποθεματικό   23.669,94 €
         
  Σύνολο Εξόδων    16.068.394,79 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

         
         
thyreos      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
     
         
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
         
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)
δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2013,
που εγκρίθηκε με την αριθ. 11/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΕΣΟΔΑ
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
0
Τακτικά Έσοδα

4.987.270,00 €
1(πλην 13)
Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

1.442.918,54 €
2
Έσοδα Παρελθόντων Ετών

413.000,00 €
31
Εισπράξεις σπό Δάνεια

0,00 €
32
Εισπρακτέα Υπόλοιπα

1.063.404,44 €
4
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων

1.214.900,00 €
5
Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους

776.462,23 €

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

10.414.312,64 €

     
 
  

Σύνολο Πόρων 

20.312.267,85 €

         
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΕΞΟΔΑ
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
1.842.526,00 €
61,62
Αμοιβές και παροχές τρίτων
1.802.447,48 €
63,64
Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα
277.878,00 €
651
Τοκοχρεωλύσια Δανείων
0,00 €
66
Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών
463.800,00 €
67,68
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα
1.363.031,00 €
81
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
438.054,39 €
82,85
Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις
3.308.211,04 €
 
   
 
Επενδύσεις
   
71
Αγορές
1.011.347,73 €
73
Έργα
8.975.363,34 €
74
Μελέτες
626.829,46 €
75
Συμμετοχή σε Επιχ/σεις
105.400,00 €
 
652
Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων
0,00 €
9111
Αποθεματικό
97.379,41 €
 
Σύνολο Εξόδων
20.312.267,85 €

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού έτους 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 
         

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

         

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)

δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2011,

που εγκρίθηκε με την αριθ. 84/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε

με την αριθ. 62/2010 Απόφαση της Περιφέρειας ΑΜΘ-Δ/νση Τοπ.Αυτ/σης και Διοίκησης Ν.Δράμας.

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΣΟΔΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ

         

0

Τακτικά Έσοδα

 

5.693.170,00 €

1(πλην 13)

Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

1.685.876,13 €

2

Έσοδα Παρελθόντων Ετών

267.466,50 €

31

Εισπράξεις σπό Δάνεια

 

0,00 €

32

Εισπρακτέα Υπόλοιπα

 

760.916,55 €

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων

1.008.300,00 €

5

Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους

354.315,84 €

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

2.361.859,26 €

         
 

Σύνολο Πόρων

 

12.131.904,28 €

         

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΞΟΔΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ

         

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.377.380,92 €

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

1.714.862,48 €

63,64

Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

186.010,00 €

651

Τοκοχρεωλύσια Δανείων

 

0,00 €

66

Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών

616.900,00 €

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα

1.803.352,00 €

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

1.802.323,76 €

82,85

Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις

1.584.300,00 €

 

       

 

Επενδύσεις

     

71

Αγορές

   

144.100,00 €

73

Έργα

   

1.520.280,62 €

74

Μελέτες

   

156.434,97 €

75

Συμμετοχή σε Επιχ/σεις

 

100.000,00 €

 

       

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

0,00 €

9111

Αποθεματικό

 

125.959,53 €

 

       
 

Σύνολο Εξόδων

 

12.131.904,28 €

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr