Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020

Οικονομικά Στοιχεία Δήμου

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.12026/6-10-2020 εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπο-λογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2020, η οποία έχει ως εξής:

pericon