Εισηγητική έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ ́ τριμήνου 2018

Οικονομικά Στοιχεία Δήμου

thyreos

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Με το Ν.4257/2014 άρθρο 39 αντικαταστάθηκε η παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ως εξής:

Έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, με τη λήξη κάθε τριμήνου η οικονομική επιτροπή συντάσσει έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, για το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Η έκθεση υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημέρων από τη λήξη του κάθε τριμήνου..

ΕΣΟΔΑ:

Στα Τακτικά Έσοδα (Κ.Α.0) έχει εισπραχθεί ποσό 4.631.390,24 ευρώ ποσοστό 111,11% των προϋπολογισθέντων.

Παρατηρείται μεγάλη αύξηση στο 07 «Λοιπά τακτικά έσοδα» λόγω αποδόσεων της Δ.Ο.Υ. για μισθώματα λατομείων (408%).

-Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στον Κ.Α.13, όπου το ποσοστό είσπραξης (27,27%) είναι χαμηλό, λόγω της εγγραφής του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτέλεση μεγάλων χρηματοδοτούμενων έργων (αντίστοιχα ποσά όμως έχουν εγγραφεί και στο σκέλος των εξόδων και δεν δημιουργείται έλλειμμα στον προϋπ/σμο).

-Τελικώς ο Κ.Α.32 – Εισπρακτικά υπόλοιπα ΠΟΕ παρά τις διακυμάνσεις του κατά τη φετινή χρονιά έπιασε τον στόχο του ετήσιου προϋπολογισμού που είχε τεθεί (237 χιλιάδες ευρώ) .

Συνολικά τα έσοδα ανήλθαν σε 9.880.139,77€ (πέρσι αντίστοιχα 9.609.294 ευρώ).

ΕΞΟΔΑ:

Τα έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε 7.626.992 ευρώ (πέρσι αντίστοιχα 7.825.754 ευρώ), είναι μειωμένα συγκριτικά κατά 199.000 ευρώ περίπου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Οι Απαιτήσεις έχουν μειωθεί συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο κατά 2,6%, λόγω μη ύπαρξης νέων βεβαιώσεων στο χρονικό διάστημα αυτό, όμως ετησίως αυξάνονται προοδευτικά και βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα (ποσό 1.613.440,11€ από δημότες-συγκριτικά πέρσι 1.534.346,46€).

Τα Διαθέσιμα ανήλθαν με 31/12 σε 2.222.033,29€.

Ποσό 1,1 εκ. ευρώ από αυτά είναι έκτακτα ειδικευμένα (χρηματοδοτήσεις για έργα ΣΑΤΑ κ.α.).

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 

Εκτύπωση