Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α ́ τριμήνου 2020

Οικονομικά Στοιχεία Δήμου

economics 

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2020

O Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την ει-σήγηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.4673/23-4-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθε-σης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2020, η οποία έχει ως εξής:

pericon

Εκτύπωση