Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋ πολογισμού Α ́ τριμήνου 2019

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 16 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6165/19-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 

pericon


Εκτύπωση   Email