ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013

 thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

    Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κ. Μεσονύχτης Κυριάκος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 «περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ. Π.Δ.410/95), των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο και μετά την απόφαση με αριθμ. 22/2013 του ΔΣ,

   Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας:    «Καθαριότητα εξωτερικών και εσωτερικών χώρων των ακινήτων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.800,00€ με ΦΠΑ (23%) .

     Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.200,00 €.

     Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που εκτελούν έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού «Καθαρισμός κτιρίων», διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία ανάλογες εργασίες σε Ο.Τ.Α και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

       Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό κατατίθενται μέχρι την Τετάρτη 10-4-2013 και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ., στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Πετρούσας, στην Πετρούσα, τηλ. 25220-41840 και 25220-41205. Επίσης μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Πετρούσας στην Πετρούσα ΤΚ 66200 μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

   Η γλώσσα σύνταξης των εγγράφων συμμετοχής είναι η Ελληνική.

   Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο του Νομικού Προσώπου Δήμου Προσοτσάνης και στα τηλέφωνα 25220-41840, 25220-41205. Επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης prosotsani.gr.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr