9η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00

Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 4-10-2019 και ώρα 18:00 να προσέλθετε σε Τακτική (9η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

θέματα

1ο θέμα

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης.

2ο θέμα

Ορισμός υπευθύνων μελών του ΔΣ για τους τομείς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (άτυπες επιτροπές).

3ο θέμα

Αξιολόγηση προσφορών τραπεζών για το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

4ο θέμα

Παροχή εξουσιοδότησης για τις συναλλαγές και συναλλαγές winbank (καταθέσεις αναλήψεις εντολές κλπ) του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με τις τράπεζες.

5ο θέμα

Παράταση του ωραρίου λειτουργίας του κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης κατά μία ώρα για την εξυπηρέτηση των προπονητικών αναγκών ομάδων χειροσφαίρισης κατηγορίας Α1.

6ο θέμα

Γνωμοδότηση δικηγόρου Δράμας, σχετικά με την με αριθμ. 14/2019 απόφαση Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου Δράμας.

7ο θέμα

Εγγραφές Διαγραφές και επανεγγραφές νηπίων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

8ο θέμα

Σύναψη νέας Σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για διάθεση Υπηρεσίας openABEKT- Λογισμικό Διαχείρισης Βιβλιοθηκών

9ο θέμα

Αποδοχή Δωρεάς Οικογένειας Πλιόκα.

10ο θέμα

Υπολογισμός Αντικειμενικής αξίας ακινήτων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

11ο θέμα

Σύμφωνη Γνώμη -έγκριση από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της με αριθμ.74/2018 απόφασης του ΔΣ περί: «Τροποποίηση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης».

12ο θέμα

Ορισμός νέου μέλους (τακτικό και αναπληρωματικό) του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με την με αριθμ. αποφ. 86/2018 του ΔΣ του ΝΠΔΔ Προσοτσάνης για την εκτέλεση του Έργου: «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης» λόγω ένταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης 3777/2-5-2018»

13ο θέμα

Ορισμός νέου μέλους (τακτικό και αναπληρωματικό) του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με την με αριθμ. αποφ. 75/2018 του ΔΣ του ΝΠΔΔ Προσοτσάνης για την εκτέλεση του έργου: «ένταξης των Παιδικών Σταθμών στην με αριθμ. στην 31630/28-6-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και όλων των διαδικασιών υλοποίησης που θα προκύψουν από αυτή»

14ο θέμα

Έγκριση των δράσεων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2019 2020.

15ο θέμα

Κατανομή των νηπίων των Παιδικών Σταθμών Α΄ και Β΄ Προσοτσάνης.

16ο θέμα

5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.