5η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 από τις 07:00 έως τις 15:00

Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την 5η Τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης έτους 2020»
 
Με την με αριθμ. 40/Α.Π.: 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»
i.Λειτουργία συλλογικών οργάνων
Όπως σας έχουμε ενημερώσει με την υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 ( ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιό μας, με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55), ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες υγιεινής………………………………………………………
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης.
α) Συνεδρίαση δια περιφοράς
Η δια περιφοράς συνεδρίαση, ερείδεται στις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019.1 Όπως σας έχουμε ήδη επισημάνει, με την αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιό μας, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η δια περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της.
Πιο συγκεκριμένα, για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης απαιτείται η έκδοση πρόσκλησης. Στην πρόσκληση αντί τόπου συνεδρίασης αναγράφεται ότι αυτή θα διεξαχθεί δια περιφοράς και ο τρόπος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.) και διαδικασία διεξαγωγής της. Επίσης, στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης. Για την έκδοση και γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη του συλλογικού οργάνου, εφαρμογή έχουν οι ισχύουσες διατάξεις .
Ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου οφείλει να αποστέλλει έγκαιρα στα μέλη τις εισηγήσεις των θεμάτων καθώς και την πρόταση επί της οποίας τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν για κάθε θέμα.3 Τα μέλη εν συνεχεία αποστέλλουν τη ψήφο τους με οποιοδήποτε τρόπο υποδεικνύεται από τον πρόεδρο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεομοιότυπο, κ.ά.) κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.4
Σύμφωνα με τα παραπάνω και λόγω λήψης μέτρων προστασίας , θα γίνει ψήφιση των θεμάτων Απριλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης δια περιφοράς (εγκ. 40/Α.Π. 20930-31/03/2020), με τις ίδιες διαδικασίες του κατεπειγόντως (Ν.4635/2019).
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λάβουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τις εισηγήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στα δηλωθέντα email τους). Τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει σε κάθε θέμα προς λήψη απόφασης, να γράψουν την ψήφο τους και να την αποστείλουν – θετική, αρνητική, λευκό – στο email του ΝΠΔΔ.
Η ημερήσια διάταξη με τις καταγεγραμμένες ψήφους πρέπει να σταλεί με απαντητικό email από τα μέλη στις 29/05/2020 από τις 07:00 έως τις 15:00.
Τα θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο θέμα

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Εκτύπωση