2η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τετάρτη 27-2-2019 και ώρα 17:30

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 27-2-2019 και ώρα 17:30 να προσέλθετε σε Τακτική (2η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Αποδοχή επιχορήγησης 297.383,63 λόγω ένταξης των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην με αριθμ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017».

2ο ΘΕΜΑ

Άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην Τράπεζα της Ελλάδος για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ένταξης του ΝΠΔΔ στην με αριθμ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών.

3ο ΘΕΜΑ

Παροχή εξουσιοδότησης για τις συναλλαγές (καταθέσεις αναλήψεις εντολές κλπ) του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με την Τράπεζα Ελλάδος, ορισμός Διαχειριστή και υπεύθυνου κίνησης του λογαριασμού.

4ο ΘΕΜΑ

Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2019-2020.

5ο ΘΕΜΑ

Έγκριση μετάβασης των παιδαγωγών των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης με θέμα: «Η ανθρωποκεντρική διάσταση της μάθησης στην Προσχολική Αγωγή» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμπάκα στις 29,30 & 31 Μαρτίου 2019.

6ο ΘΕΜΑ

Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ.

7ο ΘΕΜΑ

Έγκριση Πρωτοκόλλου ενεργειών: «Διαχείριση ασθενειών και τραυμάτων των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ».


Εκτύπωση   Email