10η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 07:00 έως και τις 15:00

Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα: «Πρόσκληση σε Τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση (10η) Συνεδρίαση»

Σύμφωνα με την με αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και για την προστασία των μελών του ΔΣ και του προσωπικού του ΝΠΔΔ, θα γίνει εξέταση – ψήφιση των θεμάτων δια περιφοράς με τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (7 μέλη), με τις ίδιες διαδικασίες (κατεπειγόντως) και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.

Τα θέματα για λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο θέμα

Εγγραφές Διαγραφές και Επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

2ο θέμα

Λειτουργία της Φιλαρμονικής Προσοτσάνης το νέο σχολικό έτος 2020-21.

3ο θέμα

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για 1 έτος από τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

4ο θέμα

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων οικ. έτους 2021, για τους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

5ο θέμα

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας οικ. έτους 2021, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

6ο θέμα

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων- γάλακτος (μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων των Παιδικών Σταθμών) οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

7ο θέμα

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ για τη στελέχωση του Βρεφικού Τμήματος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής»)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λάβουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τις εισηγήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στα δηλωθέντα email τους).

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις τα μέλη του ΔΣ καλούνται να υποβάλλουν την σύμφωνη γνώμη τους ή μη καθώς και τυχόν απόψεις τους επί των θεμάτων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpros@npdd.eu  ή στα Γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης την Δευτέρα 7/09/2020 από τις 7:00 έως τις 15:00.

Η ηλεκτρονική ψήφιση δεν απαιτεί υπογραφή ή υποβολή του συνημμένου πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν είναι εφικτό) η ψήφιση κατατίθεται εγγράφως. Η ηλεκτρονική υποβολή της γνώμης επέχει και θέση παρουσίας – υπογραφής για το πρακτικό της συνεδριάσεως.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Εκτύπωση