15η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. Τετάρτη 29-11-2017 και ώρα 17:30

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 29-11-2017 και ώρα 17:30 να προσέλθετε σε Τακτική (15η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2018.

2ο ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2018.

3ο ΘΕΜΑ

Αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του ΝΠΔΔ παρελθόντων ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4483/Α΄/ 31-7-2017.

4ο ΘΕΜΑ

Υπογραφή της «Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.


Εκτύπωση   Email