11η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 από τις 07:00 έως και τις 15:00

Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα: «Πρόσκληση σε Τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση

(11η) Συνεδρίαση»

Σύμφωνα με την με αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και για την προστασία των μελών του ΔΣ και του προσωπικού του ΝΠΔΔ, θα γίνει εξέταση – ψήφιση των θεμάτων δια περιφοράς με τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (7 μέλη), με τις ίδιες διαδικασίες (κατεπειγόντως) και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.

Τα θέματα για λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο θέμα

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

2ο θέμα

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2020

3ο θέμα

Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2020-2021.

4ο θέμα

Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Γηπέδου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2020-2021.

5ο θέμα

Υποβολή πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης για Τροποποίηση και παράταση της Σύμβασης προμήθειας ειδών καθαριότητας «ΟΜΑΔΑ 11» οικ. έτους 2020 για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

6ο θέμα

Τροποποίηση της με αριθμ.50/7-9-2020 απόφασης του ΔΣ περί: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ για τη στελέχωση του Βρεφικού Τμήματος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής»)».

7ο θέμα

Ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ , για την τριμελή επιτροπή

εκκαθάρισης των αρχείων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λάβουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 11ης Τακτικής δια περιφοράς Συνεδρίασης καθώς και τις εισηγήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στα δηλωθέντα email τους).

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις τα μέλη του ΔΣ καλούνται να υποβάλλουν την σύμφωνη γνώμη τους ή μη καθώς και τυχόν απόψεις τους επί των θεμάτων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpros@npdd.eu  ή στα Γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης την 19/10/2020 από τις 7:00 έως τις 15:00.

Η ηλεκτρονική ψήφιση δεν απαιτεί υπογραφή ή υποβολή του συνημμένου πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν είναι εφικτό) η ψήφιση κατατίθεται εγγράφως. Η ηλεκτρονική υποβολή της γνώμης επέχει και θέση παρουσίας – υπογραφής για το πρακτικό της συνεδριάσεως.

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Εκτύπωση