9η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Παρασκευή 28-9-2018 και ώρα 17:00

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε Συνεδρίαση »

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 28-9-2018 και ώρα 17:00 να προσέλθετε σε Τακτική (9η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (κατόπιν της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-06-2018 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο».

2ο ΘΕΜΑ

Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2018-2019.

3ο ΘΕΜΑ

Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Γηπέδου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2018-2019.

4ο ΘΕΜΑ

Ημερήσιο εφόδιο Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

5ο ΘΕΜΑ

Αίτηση ιατρού για χρήση εργοσπιρόμετρου Εργαστηρίου Αθλητικής Απόδοσης και Υγείας Προσοτσανης.

6ο ΘΕΜΑ

Συμμετοχή του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην με αριθμ.108/30-3-2018 Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Δράμας στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕΤΡΟ 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» με υποβολή πρότασης για τη Φιλαρμονική Προσοτσάνης .

7ο ΘΕΜΑ

Δωρεάν μετρήσεις των ομάδων του Δήμου Προσοτσάνης από το Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης και Υγείας.

8ο ΘΕΜΑ

Έγκριση εκδήλωσης «Αγκαλιά..ΖΩ την Τρίτη Ηλικία»

9ο ΘΕΜΑ

Αίτημα προς το Δήμο Προσοτσάνης για επιπλέον χρηματοδότηση για το οικ. έτος 2018 προκειμένου να καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη για την ίδρυση ενός νέου Βρεφικού τμήματος κατόπιν της με αριθμ. 6341/3-7-2018 έγκρισης της ΕΕΤΑΑ.

10ο ΘΕΜΑ

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου Προσοτσάνης για την εκτέλεση Έργου.

11ο ΘΕΜΑ

Έγκριση ενημερωτικής συνάντησης των υπαλλήλων διαχείρισης τροφίμων (βοηθητικό προσωπικό Παιδικών Σταθμών) με θέμα: «Μαγειρική και Ασφάλεια».

12ο ΘΕΜΑ

Λήψη μέτρων σχετικά με:

  • την ένταξη των Παιδικών Σταθμών στην 31630/28-6-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, και

  • την διαχείριση της με αριθμ. 6341/3-7-2018 έγκρισης της ΕΕΤΑΑ ΑΕ σχετικά με την ίδρυση ενός βρεφικού Τμήματος

του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

13ο ΘΕΜΑ

3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 


Εκτύπωση   Email