6η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - έως Τρίτη 20 Απριλίου 2021 από τις 07:00 έως και τις 15:00

Προσκλήσεις Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα: «Πρόσκληση σε Τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση

(6η) Συνεδρίαση»

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας Υγείας, της προστασίας των μελών του ΔΣ και του προσωπικού του ΝΠΔΔ, θα προβούμε σε εξέταση – ψήφιση των θεμάτων, δια περιφοράς με συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (7 μέλη).

Τα θέματα για λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο θέμα

Τροποποίηση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

2ο θέμα

Έγκριση πραγματοποίησης Πρακτικής άσκησης φοιτητή στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

3ο θέμα

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2021.

4ο θέμα

Έγκριση πασχαλινής δράσης του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και της δαπάνης για την προμήθεια πασχαλινών κερασμάτων για τα νήπια των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λάβουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 6ης Τακτικής δια περιφοράς Συνεδρίασης καθώς και τις εισηγήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στα δηλωθέντα email τους).

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις τα μέλη του ΔΣ καλούνται να υποβάλλουν την σύμφωνη γνώμη τους ή μη καθώς και τυχόν απόψεις τους επί των θεμάτων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  dpros@npdd.eu   ή στα Γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης την 20/4/2021 από τις 7:00 έως τις 15:00.

Η ηλεκτρονική ψήφιση δεν απαιτεί υπογραφή ή υποβολή του συνημμένου πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν είναι εφικτό) η ψήφιση κατατίθεται εγγράφως. Η ηλεκτρονική υποβολή της γνώμης επέχει και θέση παρουσίας – υπογραφής για το πρακτικό της συνεδριάσεως.

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Εκτύπωση