6η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 19:00

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 19:00 να προσέλθετε σε Τακτική (6η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Αποδέσμευση-Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2018 υπολοίπων ΚΑ που δεν θα χρησιμοποιηθούν.

2ο ΘΕΜΑ

2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018.

3ο ΘΕΜΑ

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

4ο ΘΕΜΑ

Διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ. (στα πλαίσια της Πρακτικής τους άσκησης), από το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

5ο ΘΕΜΑ

Σύναψη νέας Σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για διάθεση Υπηρεσίας openABEKT- Λογισμικό Διαχείρισης Βιβλιοθηκών.

6ο ΘΕΜΑ

Εξαίρεση από καταβολή τροφείων.

7ο ΘΕΜΑ

Ημερήσια εκδρομή μελών ΚΑΠΗ Προσοτσάνης.

8ο ΘΕΜΑ

Συμμετοχή του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην με αριθμ.3777/2-5-2018 Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε περί «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ»

9ο ΘΕΜΑ

Τροποποίηση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 


Εκτύπωση   Email