9ο Δημοτικό Συμβούλιο - Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:00

Προσκλήσεις Δ.Σ.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 9η

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 12-06-2019 και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην 9η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση της 8ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2019.

  2. Εξέταση της από 11.04.2019 (επίδοση στο Δήμο Προσοτσάνης στις 11.04.2019) Ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου: «Κατασκευή ΕΕΛ οικισμού Προσοτσάνης».

  3. Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Προσοτσάνης της

Β΄ δόσης 2019.

  1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2019 και την 13022/19-04-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.

  2. Απευθείας ανάθεση Προμήθειας ειδών τροφίμων ομάδας 9 «Είδη Ιχθυοπωλείου». (για την οποία κρίθηκε άγονο το αποτέλεσμα, μετά από τη διενέργεια Διαγωνισμού και κατόπιν απευθείας ανάθεσης δεν προσήλθε ο προμηθευτής για σύναψη σύμβασης.)

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

Εκτύπωση