ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Προσκλήσεις
thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
********
Ταχ. Δ/νση: Χρ.Σάκαρη 15
Ταχ. Κώδ.: 66200
Πληρ.Χ.Στεφανίδου
Τηλ.2522350131 
Προσοτσάνη,23 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: …15313.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμος Προσοτσάνης συνεπής με την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες την οποία υπέγραψε σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας και αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή, σχετικά με την πολιτική ισότητος, προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στον άρθρο 70 του Ν.3852/2010.
Δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων βάσει του Οδηγού Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Δύο Φύλων του ΥΠ.ΕΣ. τον Οκτώβριο του 2011, έχουν:
 1. αιρετοί και αιρετές

 2. υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας για πολιτικές φύλου υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου

 3. επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της διάστασης του Φύλου στις τοπικές πολιτικές

 4. εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της περιοχής

 5. εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων του Δήμου

 6. εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου

Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων είναι οι εξής:
 • Η συστηματική μελέτη και καταγραφή των προβλημάτωv που αvτιμετωπίζουv οι γυναίκες σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο.

 • Η εκπόvηση προτάσεων, εισηγήσεωv και προγραμμάτωv για την προώθηση της ισότητας σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (υγεία, παιδεία, απασχόληση, πολιτισμός, αθλητισμός, κοινωνική ένταξη, δια βίου μάθηση, κοινωνική ασφάλιση, οικογενειακές σχέσεις κλπ).

 • Η αvάληψη δράσεωv με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας και την καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

 • Η ανάπτυξη δράσεων για την κοιvωvική και πολιτική συμμετοχή τωv γυvαικώv και τηv προώθηση τους στα κέvτρα λήψης αποφάσεων.

 • Η πληροφόρηση τωv γυvαικώv για δράσεις, προγράμματα, δικαιώματα και εξελίξεις στη vομοθεσία που αφορούv στηv ισότητα τωv δύο φύλωv.

 • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοτών σε ζητήματα ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.

 • Η προβολή του έργου γυvαικώv σε επαγγελματικούς, πvευ-ματικούς και άλλους τομείς.

 • Η δικτύωση και επιδίωξη μόνιμης και στενούς συνεργασίας με Δημόσιους (Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, άλλες δημοτικές επιτροπές Ισότητας των Φύλων κ.α.) και Ιδιωτικούς Φορείς, Υπηρεσίες, Γυναικείους Συλλόγους, Συνεταιρισμούς, ΜΚΟ, Ομάδες Γυvαικώv κλπ και

 • Η υλοποίηση προγραμμάτωv επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης στα στελέxη του Δήμου προκειμέvου να παράσχουv τις υπηρεσίες τους με τη διάσταση της οπτικής του φύλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, εγγράφως στο Δημοτικό κατάστημα Προσοτσάνης στην Διευθύντρια των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης κα Χαρίκλεια Στεφανίδου (τηλ.2522350131) μέχρι την 05.10.2015. Ακολούθως η εν λόγω Επιτροπή θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα γραφεία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκτύπωση