2η Επαναληπτική Δια περιφοράς Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης - έως τις 12.05.2020 και ώρα 14:00

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Προσοτσάνης ,λαμβάνοντας υπ όψη τις διατάξεις τις Εγκυκλίου: 40 Α.Π.: 20930/31-03-2020 περί « Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων, το άρθρο 78 παράγραφοι 2,3 του ν. 4555/2018 ορίζει την επανάληψη της  2ης Συνεδρίαση 2020 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης η οποία θα λάβει χώρα διά περιφοράς , ηλεκτρονικά.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Προσοτσάνης λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρύ 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') ,τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. και αυτές του άρθρου 92 Ν.4555/18 καθώς και αυτές των παραγράφων 2,3 του άρθρου 78 Ν.4555/18 καλεί τα Τακτικά Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης όπως αυτά ορίστηκαν με την 205/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης σε επαναηπτική 2η διά περιφοράς , ηλεκτρονική Συνεδρίαση της Επιτροπής με θέμα Γνωμοδότηση των μελών της Επιτροπής για την Ανάπλαση της πλατείας της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης .

1.Μοναδικό θέμα της 2ης Συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι η γνωμοδότηση των μελών της επιτροπής επί της 33/2019 κυκλοφοριακής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης για την πεζοδρόμηση οδών βορειοδυτικά της Πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης και τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Προσοτσάνης.

2.Σχετική με το ως άνω υπό γνωμοδότηση από τα μέλη της επιτροπής θέμα είναι η 15/2020 γνωμοδοτική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, η 23/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Προσοτσάνης οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση μαζί με την 33/2019 σχετική μελέτη

3.Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω εκτεθέντα καλούνται τα μέλη της επιτροπής να υποβάλλουν την σύμφωνη ή μη γνώμη τους καθώς και τις απόψεις τους επί του θέματος ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ded@prosotsani.gr με μορφή αρχείου Word , έως τις12.05.2020 και ώρα 14η μεσημβρινή (14:00μμ).Σχετικά αρχεία είναι διαθέσιμα στην σελίδα του Δήμου www.prosotsani.gr

Οι απόψεις μπορούν να κατατεθούν και εγγράφως έως την ίδια καταληκτική ημερομηνία .

Η ηλεκτρονική υποβολή της γνώμης των μελών επέχει και θέση παρουσίας – υπογραφής για το πρακτικό της συνεδριάσεως .

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Χατζηκυριακίδης Σαράντης

 


ΑΡΧΕΙΑ


 

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email