1η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης - Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

1η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2019

Σχετ: Η από 30 Οκτωβρίου 2019 απόφαση ΔΣ (205/2019) περί συγκρότησης παρ. 2 αυτής

Ο Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Προσοτσάνης και Πρόεδρος της Δημ/κής Επιτροπής Διαβούλευσης (Απόφ.205/2019 ΔΣ), του Δήμου Προσοτσάνης συγκαλεί στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/18

Καλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Προσοτσάνης η οποία συστήθηκε με την 205/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να προσέλθουν σε 1η Τακτική Συνεδρίαση την

Παρασκευή 22-11-2019 και ώρα 18.00 μμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης για να

διαβουλευτούν για τα παρακάτω θέματα:

1Ο ΘΕΜΑ

Γνωμοδότηση σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου

2ΟΘΕΜΑ

Διατύπωση γνώμης επί του προσχέδιου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με παρ.5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013(Ά 167)

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη ημέρα, δηλ. την Δευτέρα 25-11-2019 και ώρα 18.00 μ.μ, οπότε σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία.

Σχετικές εισηγήσεις επί των θεμάτων θα παραληφθούν από τον Δήμο

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Γραμματειακή Υποστήριξη: Σαραφίδης Θεοφύλακτος


Εκτύπωση   Email