1η Δια περιφοράς Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης - έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00

Αριθμός Πρόσκλησης 1
 
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Προσοτσάνης, λαμβάνοντας υπ όψη τις διατάξεις της Εγκυκλίου: 163 Α.Π.: 33282/29-05-2020 περί «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», ορίζει ότι η 1η Συνεδρίαση 2021 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα λάβει χώρα διά περιφοράς, ηλεκτρονικά.
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Προσοτσάνης έχοντας υπόψη:
  • το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, όπως αντικατέστησε το άρθρο 76 του Ν.3852/2010

  • την απόφαση 205/2019 του Δ.Σ. που συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  • το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ.2 του ανωτέρω άρθρου γνωμοδοτεί στο Δ.Σ. σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2022, προκειμένου να ενσωματωθούν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 2022 και με την παρ.2στ «Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)»

  • σύμφωνα με την παρ.3 η επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ έως θ΄ της παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων.

  • επί της παρ. 4 «η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και με μέριμνα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων, κατά την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση».

  • επί της παρ. 5 του άρθρου 77 Ν.4172/2013 «Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010. Η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

  1. Μοναδικό θέμα της 1ης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι η υποβολή προτάσεων (γνωμοδότηση) σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2022, προκειμένου ο Πρόεδρος να τις ομαδοποιήσει και να τις υποβάλλει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για έναρξη σύνταξης προσχέδιου προϋπολογισμού έτους 2022.

  1. Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω εκτεθέντα καλούνται τα μέλη της επιτροπής να υποβάλλουν τις προτάσεις τους επί του θέματος ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ded@prosotsani.gr με μορφή αρχείου Word , έως τις 13.09.2021 και ώρα 14η μεσημβρινή (14:00μμ).

Οι απόψεις μπορούν να κατατεθούν και εγγράφως έως την ίδια καταληκτική ημερομηνία .
 
Η ηλεκτρονική υποβολή της γνώμης των μελών επέχει και θέση παρουσίας – υπογραφής για το πρακτικό της συνεδριάσεως .
 
Προσοτσάνη 30/08/2021
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Χατζηκυριακίδης Σαράντης

Εκτύπωση   Email