Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Έγγραφα
037/2013 Καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων χρήσης κινητών τηλεφώνων (Δημάρχου & έμμισθων αντιδημάρχων) 108 Kb 28 / 02 / 2013
036/2013 Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 155-162 του Νόμου 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και αυτές του άρθρου 8 του από 17.5.59 Β.Δ/τος «Περί οικον. δ/σης και λογιστικού των Δ 119 Kb 28 / 02 / 2013
035/2013 Τροποποίηση Προϋπολογισμού λόγω της με αριθ.πρωτ.:869/08-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ με επιστροφή χρηματικού ποσού (Ποσό ανάκτησης ύψους 43.153,29 €) κατά του Δήμου Προσοτσάνης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολ 115 Kb 28 / 02 / 2013
033/2013 Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης. (Σχετ.:9/2013 απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής) 112 Kb 28 / 02 / 2013
032/2013 Έγκριση έκθεσης απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Δ' Τριμήνου 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν.3852/2010(Σχετ.:13/2013 απόφαση οικονομικής επιτροπής) 166 Kb 28 / 02 / 2013
031/2013 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ΤΚ Μεγαλοκάμπου – Σιταγρών _ Αργυρούπολης-Μικροκάμπου 93 Kb 01 / 02 / 2013
029/2013 ΑΠΟΔΟΧΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 28.532,89 € (28.490,09€ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 99 Kb 01 / 02 / 2013
028/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 123 Kb 01 / 02 / 2013
026/2013 Καθορισμός Αμοιβής πληρεξουσίου Δικηγόρου κας Μπανά Πολύμνιας του Πρώην Δήμου Σιταγρών για χειρισμό πέντε (5) Δικαστικών υποθέσεων.. 116 Kb 01 / 02 / 2013
025/2013 Καθορισμός αμοιβής του πληρεξουσίου Δικηγόρου κου Αναστασίου Πούλιου του πρώην Δήμου Σιταγρών για τον χειρισμό δύο (3) Δικαστικών υποθέσεων. 113 Kb 01 / 02 / 2013
024/2013 Καθορισμός Αμοιβής της δικηγόρου Αναστασίας Πουλιώνη για την γνωμάτευσης της επί διοικητικής αποβολής της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Ε.Π.Ε 94 Kb 01 / 02 / 2013
023/2013 Απαγόρευση Υλοτόμησης στις περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας: 1) «Φρούντσε», 2) στην περιοχή που βρίσκεται νότια της τοποθεσίας «Κουρί» μέχρι το ύψος που βρίσκεται το ποιμνιοστάσιο του Μιχαλόπουλου Θεμιστοκλή, 3) στις περιοχές « Ντεμπελ 99 Kb 01 / 02 / 2013
022/2013 Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών-Λοιπών Εξόδων. 212 Kb 01 / 02 / 2013
021/2013 Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου και έγκριση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (άρθρο 242 99 Kb 01 / 02 / 2013
020/2013 «Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένο χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (κατόπιν της ΔΙΠΠ/Φ. εγκρ. 1/118/26314/18.12.2012 από 100 Kb 01 / 02 / 2013
019/2013 Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένο χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (κατόπιν της ΔΙΠΠ/Φ. εγκρ. 1/118/26314/18.12.2012 απόφ 100 Kb 01 / 02 / 2013
018/2013 Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 104 Kb 01 / 02 / 2013
017/2013 Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου 115 Kb 01 / 02 / 2013
016/2013 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 π 101 Kb 01 / 02 / 2013
015/2013 Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2013 95 Kb 01 / 02 / 2013

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.